Nawet w trakcie konfliktu zbrojnego nadal obowiązuje spłata kredytu - informacje, które powinieneś znać, kredytobiorco

Konflikt zbrojny nie jest powodem, który unieważniałby umowę kredytową. W nadzwyczajnych sytuacjach banki mogą wprowadzić programy prolongaty kredytów, które pozwalają na odroczenie płatności rat do czasu zakończenia działań wojennych.

Taka prolongata może obejmować całość raty lub tylko jej część kapitałową. Restrukturyzacja kredytu może obejmować zmiany w marży oraz wydłużenie okresu kredytowania, co pomoże kredytobiorcom lepiej zarządzać swoimi zobowiązaniami w trudnym czasie.

Narodowy Bank Ukrainy i działania dotyczące konfliktu

Narodowy Bank Ukrainy jest przykładem instytucji, która podjęła takie działania w obliczu agresji Rosji, wydając zalecenie dla banków komercyjnych, aby traktować niespłacone zaległości kredytowe jako związane z konfliktem zbrojnym, a nie jako standardowe zaległości.

Konflikt zbrojny a spłata kredytu. Informacje dla kredytobiorców

Z danych NBU wynika, że w drugim miesiącu konfliktu portfel kredytowy banków nie zmniejszył się. Banki w tym czasie przyznały kredyty nałączną sumę 2,5 mld hrywien, część z nich przeznaczona na kampanię siewną i żniwną.

Kryzys na niemieckim rynku nieruchomości

Ciasne, horrendalnie drogie i nieopłacalne – „Znalezienie odpowiedniego mieszkania graniczy z cudem”.

W przypadku podobnej sytuacji w Polsce banki prawdopodobnie zareagowałyby podobnie. Ze względu na wysokie ryzyko, udzielanie nowych kredytów hipotecznych zostałoby wstrzymane. Banki powinny być także przygotowane na szybki odpływ depozytów oraz brak wpływów, a rezerwy bankowe mogą być wykorzystane do pokrycia wypłat depozytów.

Ubezpieczenie nieruchomości w przypadku zniszczeń wojennych

Warto jednak zauważyć, że standardowe ubezpieczenia nieruchomości wykluczają ochronę przed zniszczeniami spowodowanymi działaniami wojennymi. Podobnie, polisy na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjne oraz turystyczne zazwyczaj zawierają wykluczenia odpowiedzialności za szkody związane z działaniami wojennymi.

W obliczu konfliktu zbrojnego kredytobiorcy muszą być świadomi, że ich zobowiązania finansowe wobec banków nadal obowiązują. Pomimo trudności, które mogą napotkać, istnieją mechanizmy, które mogą pomóc im zarządzać swoimi zobowiązaniami w tych wyjątkowo trudnych czasach.