700 mln euro wpłynęło do Polski z Funduszu Modernizacyjnego - największa kwota w historii!

Kwota przeznaczona zostanie na wsparcie łącznie 39 projektów energetycznych w 10 państwach UE. W poniedziałek .

Pozostałe kraje to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja i , która dostała najwięcej, bo nieco . Inwestycje mają wspierać , redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym, przemysłowym i transportowym . Projekty, które otrzymały wsparcie, koncentrują się przede wszystkim na . Wśród nich znalazły się: środki dla gospodarstw domowych na zakup i instalację nowych systemów fotowoltaicznych w Czechach, modernizacja i rozwój systemów ciepłowniczych opartych na energii odnawialnej na Węgrzech oraz .

– jest kluczowym instrumentem wspierającym dekarbonizację (…) Wspierając tę w modernizacji ich systemów energetycznych, posuwamy się naprzód na naszej ścieżce dekarbonizacji poprzez inwestycje w czyste technologie, które również czynią nas konkurencyjnymi w dłuższej perspektywie – powiedział w poniedziałek wiceprzewodniczący Marosz Szefczovicz.

Jak poinformowała , to . W jego ramach od stycznia 2021 r. państwa UE otrzymały łącznie 12,65 mld euro na inwestycje energetyczne pomagające krajom UE w osiągnięciu celów klimatycznych i energetycznych, a Unii w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Państwa członkowskie mogą składać kolejne wnioski o dofinansowanie projektów energetycznych z Funduszu; do 13 sierpnia 2024 r. przyjmowane są wnioski na inwestycje niepriorytetowe, a do 10 września – priorytetowe.

finansowany jest z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). o niższych dochodach w przechodzeniu na neutralność klimatyczną. Beneficjentami Funduszu są: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, a od stycznia br. także: Grecja, Portugalia i Słowenia.