Logo

Regulamin Sklepu Internetowego RAM.net.pl

Postanowienia wstępne, informacje

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego RAM.net.pl dostępnego pod adresem http://www.ram.net.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedawcą jest firma IT GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60 - 855 Poznań, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379030, NIP: 7831667673. Kapitał zakładowy spółki 50 000,00 zł.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta (w dalszej części zwanym BOK), odpowiada Sprzedawca. Kontakt z BOK można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem sklep@ram.net.pl lub telefonicznie pod nr 801 090 080.
 4. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu przez Sprzedawcę. Inne przedsięwzięcia tj. konkursy i promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na witrynie sklepu i na stronie informacyjnej konkursu lub promocji.
 5. Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego RAM.net.pl.
 6. Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym RAM.net.pl, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 7. IT GRUPA Spółka z o.o., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży.
 8. Informacje dotyczące produktów i ich zdjęcia oraz publikacje dotyczące produktów pochodzą z bazy danych stanowiącej własność BDK Polska Sp. z o.o., http://www.bdk-info.pl. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji pochodzących z bazy danych BDK Polska Sp. z o.o
 9. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do IT Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Petera Mansfelda 4 w formie pisemnej.
 10. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego RAM.net.pl.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu RAM.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.ram.net.pl. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
 4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Moje konto" po zalogowaniu Klienta do sklepu ram.net.pl. Moduł „Moje konto” jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia lub rezygnacji z niego.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia. Informacja o terminie wysyłki poszczególnych produktów znajduje się z kartach tych produktów.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie przesłania przez Sprzedawcę, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

Dostawa towarów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 3. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta, bądź w przypadku wyboru formy dostawy „odbiór osobisty”, na adres punktu odbiorów osobistych Sprzedawcy wskazany przez Klienta.
 4. Termin dostawy liczony jest w następujący sposób: o w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia; o w przypadku wybrania płatności z góry (przelew, karta płatnicza) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy. o w przypadku płatności ratalnej – od następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy ratalnej.
 5. O wysłaniu zamówienia lub możliwości odbioru towarów w punkcie odbiorów osobistych Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz, w przypadku odbioru osobistego, poprzez wiadomość sms jeśli klient podał numer telefonu komórkowego.
 6. Przesyłki z formą płatności - przedpłata zostaną wydane w punkcie odbiorów osobistych jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.
 7. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres sklep@RAM.net.pl (prosimy podać nr zamówienia).

Uszkodzenia i braki w transporcie

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto".
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto", telefonicznie lub mailowo.
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

Formy płatności, dokumenty sprzedaży

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
 • za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki;
 • w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu, minimalna kwota zamówienia w systemie ratalnym wynosi 100 zł;
 • w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora.
 1. Do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta lub w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
 2. Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listownie na adres siedziby Sprzedawcy, drogą mailową lub przez formularz reklamacyjny.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
 • świadczenia usługi rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki do Klienta).
 2. Zwrotu można dokonać jedynie dostarczając towar pod adres wskazany w pkt. 7. Nie ma możliwości dokonania zwrotu w Punkcie Odbiorów Osobistych.
 3. Towar wraz z wypełnionym czytelnie formularzem odstąpienie od umowy należy wysłać na adres:

IT Grupa Sp. z o. o.- Serwis
ul. Wrocławska 1A
55-095 Długołęka
Formularz do pobrania - Tutaj

Prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu na opakowaniu zapisu "Zwrot 10 dni"

 1. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu . Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 3. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 4. Reklamacje

  1. W przypadku zastrzeżenia co do zakupionego towaru Klientowi, będącemu konsumentem,przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.
  2. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  3. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.
  4. Klient zgłasza reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce "Reklamacje". Dane klienta podane w procesie zakładania konta do celów reklamacyjnych zostaną wykorzystane jedynie do tychże celów przez firmę IT Grupa Sp. z o.o. Zgłoszenie może zostać także przesłane mailem na adres: reklamacje@ram.net.pl. Złożenie reklamacji w Punkcie Odbiorów Osobistych nie jest możliwe.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą – sklep@ram.net.pl.
  6. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
  7. Postanowienia końcowe

   1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@ram.net.pl.
   2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
   4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
   5. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
regulamin zwroty reklamacja formularz kontaktowy